Üdvözlöm honlapomon!

Bemutatkozás


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem 2012-ben. Az ügyvédjelölti 3 évemet a Halász Gábor Ügyvédi Irodában töltöttem. Ezt követően a fejlesztéspolitika területén helyezkedtem el, a szakvizsgáim letételét követően egyéni ügyvédként kezdtem meg tevékenységemet.

Elsősorban polgári jogi ügyekkel foglalkozom, működési köröm átfogja a polgári jog számos területét. Tevékenységem kiterjed a vállalkozások kereskedelmi ügyleteivel kapcsolatos kérdésekre, gazdasági társaságok, illetve társadalmi szervezetek alapításával, működésével és megszüntetésével összefüggő feladatokra, továbbá kintlévőségek és követelések kezelésére, az ingatlanjogot érintő szerződések szerkesztésére, társasház alapítására, polgári peres- és nemperes eljárások vitelére.

Az Ügyfeleim leggyakrabban peres eljárásokban, cégjogi, ingatlanjogi területen kérik segítségemet.

Személyesen látom el a rám bízott ügyeket arra törekedve, hogy valamennyi Ügyfelem elégedetten távozzon tőlem és később felmerülő problémáival ismét felkeressen. Tisztában vagyok azzal a felelősséggel, amit Ügyfeleim attól a pillanattól kezdve várnak el tőlem, amikor rám bízzák ügyeik képviseletét, és engem tisztelnek meg bizalmukkal.

Az Ügyfelem sikere az én sikerem is, ezért célom, hogy megtaláljam azt a kreatív jogi megoldást, amely az adott ügyletet leginkább szolgálja.

Tevékenységem megkezdésekor fontos szempont volt, hogy Ügyfélbarát légkört, kiváló partneri kapcsolatot építsek ki, és ápoljak valamennyi Ügyfelemmel. Munkámat megbízhatóság, precizitás és gyorsaság jellemzi.

Igyekszem - a jogszolgáltatáson túlmenően- teljes körű szolgáltatást nyújtani, így több más területen működő gazdasági társasággal is állandó kapcsolatban állok, hogy e komplett együttműködés keretében minden tekintetben kielégítő megoldásokat találjak Ügyfeleim számára. Azokon a jogterületeken, ahol esetleg nem rendelkeznék specializált ismeretekkel, ott a partnerirodákkal fennálló megállapodás alapján bármikor tudom biztosítani a kívánt megoldásokat.

Várom megtisztelő jelentkezését e-mailben vagy telefonon, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen irodámban.

Szakterületek


Szerződések joga | Ingatlanjog | Öröklési, hagyatéki ügyek | Képviselet perben és peren kívül | Követeléskezelés | Civil szervezetek | Társasági jog
Szerződések joga

Adásvételi, ajándékozási, bérleti, megbízási, vállalkozási, szállítási, fuvarozási szerződések, házassági vagyonjogi megállapodás, öröklési, tartási és életjáradéki szerződés szerkesztése és véleményezése. Fő célom az Ügyfelem igényeinek feltérképezését követően a megfelelő jogi forma, és az egyedileg legmegfelelőbb szerződési biztosíték rendszer kialakítása.

Ingatlanjog

Teljes körű szaktanácsadást nyújtok az ingatlan-beruházásokkal, ingatlanjogi átvilágítással, ingatlan-adásvétellel, illetve egyéb ingatlan-nyilvántartási tárgyú ügyekkel kapcsolatban, mely magába foglalja az ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, használatával kapcsolatos szerződések, telekalakítási megállapodások, társasházi iratok, valamint az azokhoz kapcsolódó okiratok szerkesztését, véleményezését.

Fontosabb ügytípusok:

 • ingatlanokra vonatkozó átruházó (adásvételi, ajándékozási, tartási, öröklési csere) szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • közös tulajdon létrehozásával (házasság, ráépítés, társasház, stb.) és megszüntetésével kapcsolatos szerződések szerkesztése
 • társasház alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítése
 • telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos teljes körű - jogi, geodéziai és méréstechnikai, valamint önkormányzati - ügyintézés
 • ingatlanokat terhelő biztosítéki (jelzálogjogot alapító, tartozást elismerő, stb.) szerződések szerkesztése és ellenjegyzése
 • földhivatali ügyintézés, ezzel kapcsolatos iratszerkesztés

Öröklési, hagyatéki ügyek

Végrendelet, öröklési szerződés szerkesztése és ellenjegyzése. Képviselet ellátása hagyatéki eljárásban és öröklési perben.

Képviselet perben és peren kívül

Gazdasági- és polgári jog területen, valamint különböző közigazgatási ügyekben ellátom Ügyfeleim teljes jogi képviseletét. Ügyfeleimet bíróságok, valamint hatóságok előtt zajló peres és nem peres eljárásokban képviselem. A perbeli képviselet ellátása esetén kiemelt hangsúlyt helyezek a jogviták gazdaságos és mindkét fél számára elfogadható rendezésének elősegítésére.

Követeléskezelés

Napjainkban gazdasági társaságok többségének jelentős a kintlévőség állománya van. A gazdasági társaságok kintlévőség állománya a szerződéses partnerek, megbízók, megrendelők késedelmes vagy nem fizetéséből adódik. Fontos szempont számomra Ügyfeleim kintlévőség állományának hatékony, de ugyanakkor szigorúan a jogszabályi keretek közötti behajtása. Ügyfeleim a követeléseik érvényesítésének valamennyi szakaszában szakszerű támogatásra számíthatnak.

 • peresítés előtti fizetési felszólítások elkészítése
 • közvetítés a felek között, eljárás az ügy peren kívüli rendezése érdekében
 • fizetési ütemezések, egyezségek elkészítése
 • követelések jogi úton történő behajtása (fizetési meghagyás, peres eljárás)
 • végrehajtási eljárások vitele

Civil szervezetek

Jelentős tapasztalattal rendelkezem civil szervezetek képviseletében. Tevékenységi köreim között szerepel, hogy teljes körű jogi tanácsadást nyújtok Ügyfeleim részére, ennek keretében civil szervezetek alapításával, működésével (belső viszonyaira vonatkozó szabályozás), változásbejegyzésével és megszűntetésével kapcsolatban tanácsadási feladatokat látok el, elkészítem a kapcsolódó iratokat.

 • alapítványok alapítása, képviselete
 • egyesületek alapítása, képviselete

Társasági jog

Teljes körű jogi segítséget nyújtok a magyar jog szerinti gazdasági társaságok alapításához. Elkészítem a társaságok létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot és gondoskodom a társaságok cégbírósági előtti képviseletének ellátásáról. A működő társaságoknál közreműködöm üzletrészek és részvények átruházásában, teljes vállalkozások felvásárlásában illetve eladásában. Ügyfeleim vállalkozását annak valamennyi létszakában – az alapítástól a legkülönfélébb társasági jogi változásokon át az esetleges megszűnésig – maximális odafigyeléssel kísérem végig. 

 • társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés
 • bejegyzett társaságok változásainak teljes körű ügyintézése és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
 • cégek, üzletrészek vásárlása kapcsán felmerülő részvény és üzletrész adásvételi szerződések szerkesztése
 • a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően a cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése
 • társaságok átalakulásával kapcsolatos eljárásokban képviselet ellátása
 • gazdasági társaságok állandó képviseletének ellátása
 • társaságok végelszámolása, felszámolása, csődeljárás kezdeményezése

Díjszabás


A jogi képviseletre, okiratszerkesztésre vagy tanácsadásra megbízott ügyvéd díjazása az Ügyfél és az ügyvéd szabad megállapodásának tárgya. Az ügyvédi megbízási díj összege függ – többek között – a feladat összetettségétől, az igényelt jogi szolgáltatás jellegétől, a szükséges idő- és erőforrás-ráfordítás mértékétől. Az ügyvédi megbízási díjra tett ajánlat megfogalmazásakor – különösen magánszemély Ügyfeleim esetében – a fentieken túl igyekszem figyelembe venni leendő Ügyfelem pénzügyi teljesítőképességét is, annak érdekében, hogy a jogi szolgáltatás igénybe vétele ne jelentsen túlzott terhet. Minden esetben a megbízás elfogadását megelőzően kerül sor a megállapodásra a díjazás módja és a díj mértéke vonatkozásában, ezt követően a megbízási szerződés aláírásakor a díjban való megállapodást írásban is rögzítjük. Megítélésem szerint fontos a költségek kiszámíthatóvá tétele, hogy a megbízás aláírásakor az Ügyfél tisztában legyen az általa választott szolgáltatásért fizetendő összeggel, mely nem csak az ügyvédi munkadíjról való előzetes tájékoztatást jelenti, hanem a különböző eljárások során felmerülő esetleges költségeket is.

Óradíj alapú elszámolás

Perérték-arányos díjazás

Ügyvédi átalánydíj

Ügyfeleimnek leggyakrabban ügyvédi óradíj alapú elszámolás alapján nyújtok jogi szolgáltatást. Óradíjban történő megállapodás esetén Ügyfeleimet előzetesen tájékoztatom a feladat elvégzéséhez előreláthatóan szükséges időről.

Nagy perértékű bírósági eljárások esetében ügyvédi munkadíjam a perérték előre meghatározott százaléka

Szerződéskötésekkel kapcsolatos ügyletek esetében az ügyvédi munkadíjam alapját általában a szerződés tárgyának értéke határozza meg, melyről Ügyfeleimet a megbízás létrejöttét megelőzően az előzetes konzultáció során tájékoztatom.

A munkadíj nem foglalja magában a megbízás teljesítésével kapcsolatos készkiadásaimat, ezek tekintetében (szakértői díjelőleg, illetékbélyeg, stb.) a költség felmerülésekor hívom fel Ügyfeleimet az összeg megfizetésére.

Gazdálkodó szervezetek számára lehetőség van az ügyvédi munkadíj átalánydíjban való megállapítására is.

Amennyiben tanácsadásra kerül sor, az ügyre vonatkozó teljes megbízás nélkül tanácsadói óradíjat kell fizetni, melynek összegéről bejelentkezéskor adok tájékoztatást.

Vegye fel velem a kapcsolatot!


Bármilyen kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal!

Dr. Somló Tamás Péter ügyvéd

Cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 13. I/15

Mobil: +36 70 270 1347

Telefon: +36 1 322 6658

Fax: +36 1 351 1709

e-mail: info@drsomlo.hu


Ezt a honlapot dr. Somló Tamás Péter ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu oldalon találhatóak meg.